HOUSE RULES

 
ALGEMEEN:
 • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Op verzoek van het personeel dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • Consumptie is verplicht.
 • Eigen eten en drank mag niet mee naar binnen worden genomen.
 • Het gebruik van soft/harddrugs is ten strengste verboden.
 • Wapens zijn verboden.
 • Het is verboden te roken.
 • Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie zijn verboden.
 • Bij discriminatie, intimidatie of storend/grof taalgebruik worden betreffende personen direct buiten de deur gezet.
 • Bij vandalisme of diefstal zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Wij accepteren geen aansprakelijkheid van beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
 • U mag onze eigendommen niet meenemen, beschadigen of verplaatsen. Eventuele schade zullen wij op de dader verhalen.
 • De directie heeft het recht om de toegang te weigeren.
 • Op diverse plaatsen in het bedrijf hangen camera’s. Eenieder die ons bedrijf bezoekt, stemt toe in het maken van opnamen. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Als aanvulling op de regels zijn de huisregels van Koninklijke Horeca Nederland hier ook van toepassing.

LEEFTIJDSGRENZEN:
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar worden geen rookwaren en alcoholhoudende dranken verstrekt.
 • Door bezoekers jonger dan 18 jaar mag niet aan kansspelen worden deelgenomen.

POOL/BILJART/SNOOKER:
 • Wenst u gebruik te maken van een tafel dient u zich te melden aan de bar.
 • Maximaal 6 personen bij 1 tafel.
 • Het is niet toegestaan om op de tafels te zitten/staan.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk boven of op de tafels neer te zetten.
 • Materiaal alleen gebruiken waar het voor bedoeld is.
 • Na afloop van het spel, gelieve de ballen te retourneren aan de bar en de keu’s in de rekken te plaatsen.
 • Schade, veroorzaakt door overtreding van één van de bovengenoemde regels, is voor rekening van de veroorzaker.

VERLATEN:
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar buiten te nemen.
 • Betaling van de verstrekte consumpties geschiedt alvorens Mike's Poolcafé te verlaten en uitsluitend á contant of per pin.
 • Het verlaten van het pand dient kalm en ordentelijk te geschieden. Maak geen overbodig rumoer, hou rekening met de omwonenden en respecteer hun nachtrust en privacy. Het entameren of ondernemen van illegale of wederrechtelijke activiteiten binnen Mike's Poolcafé zijn verboden.
 • Overtreding van een bepaling leidt tot verwijdering uit- en ontzegging van toegang tot Mike's Poolcafé. Tevens zal in het voorkomende, ernstige gevallen, zulks ter beoordeling van de bedrijfsleiding van Mike's Poolcafé, hiervan aangifte worden gedaan bij de politie.